Skaitmeninė mokymo priemonė chemijai

Rinkinyje pateikiamos IUPAC nomenklatūros taisyklės, aiškinamas angliavandenilių pavadinimų sudarymas ir organinių junginių įvardijimas pagal duotas formules. Pateikiami struktūrinių ir sutrumpintų struktūrinių formulių pavyzdžiai, įvairių angliavandenilių, turinčių metilo ir etilo pakaitus, halogenų atomus, pavadinimai. Pratybos struktūrinių ir sutrumpintų struktūrinių formulių rašymui, pavadinimų sudarymui, uždaviniai molekulinėms junginių formulėms išvesti. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai. Testas „Angliavandenilių nomenklatūra“.
Zip
Animacijos pagalba aiškinami organinių junginių susidarymo principai, ryšių išsidėstymas, anglies atomų hibridinių orbitalių susidarymas. Kūrybinė laboratorija Nr.1 „σ ir π ryšių, viengubų, dvigubų ir trigubų ryšių konstravimas. Rutulinių-strypinių įvairaus sudėtingumo angliavandenilių molekulių modeliavimas“. Kūrybinėje laboratorijoje suteikiama galimybė, naudojant duotus orbitalių modelius ir molekulių modelių segmentus, sukonstruoti metano, etano, eteno ir etino susidarymo schemas ir sumodeliuoti rutulinius-strypinius etano, eteno ir etino molekulių modelius. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai. Testas „Ryšiai organiniuose junginiuose“.
Zip
Rinkinyje atsakoma į klausimą, kas yra izomerai? Aiškinama įvairių sočiųjų angliavandenilių grandinės izomerija. Kūrybinė laboratorija Nr. 2 „Sočiųjų angliavandenilių izomerų modeliavimas“. Laboratorijoje iš pateiktų fragmentų modeliuojamos sutrumpintos struktūrinės junginių formulės. Dėlionės ir žaidimo „Rask izomerus“ pagalba pagal duotas junginių struktūrines formules atpažįstami izomerai. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai.
Zip
Rinkinio įvade pateikiami modeliai ir informacija apie optinius izomerus (enantiomerus) – ypatingą izomerijos atvejį. Animacijos ir judančių molekulių modelių pagalba aiškinama nesočiųjų angliavandenilių izomerija: alkenų anglies atomų grandinės, dvigubo ryšio bei cis ir trans izomerija. Alkinų anglies atomų grandinės, trigubojo ryšio izomerija. Pratybos „Izomerų struktūrinių ir sutrumpintų struktūrinių formulių sudarymas“. Iš molekulių fragmentų sudaromos galimų hekseno ir heksino anglies grandinės (skeleto) ir ryšio padėties izomerų formulės ir junginių pavadinimai. Pateikiamas užduočių lapas.
Zip
Rinkinio įvade pateikiama įdomi informacija apie Kivu ežere, (Kongo demokratinė respublika / Ruanda) susikaupusį metano dujų rezervuarą. Rinkinyje pateikiama informacija apie alkanus - nuo metano iki dekano. Homologinės eilės sąvoka. Modeliuojama metano molekulės erdvinė struktūra. Metano gavimas iliustruojamas filmuotu demonstraciniu bandymu. Alkanų cheminės savybės. Alkanų (metano, žibalo ar benzino, parafino) degimas (filmuotas demonstraciniu bandymas). Galimybė palyginti degimo sąlygas ir požymius. Alkanų degimo reakcijų lygtys. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Kokybinė angliavandenilių sudėtis (filmuotas demonstracinis bandymas) Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai.
Zip
Animacijos pagalba aiškinamas ir modeliuojamas pakaitų reakcijų alkanuose mechanizmas. Metano reakcija su bromo vandeniu ir kalio permanganato tirpalu (filmuotas demonstracinis bandymas). Pratybos. Metano ir etano reakcijų su bromu, susidarant brommetanui, dibrommetanui, tribrommetanui, tetrabrommetanui, brometanui, dibrometanui, tribrometanui, mechanizmo modeliavimas. Reakcijų lygtys. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Testas „Alkanų cheminės savybės“.
Zip
Eteno molekulės erdvinės struktūros modeliavimas. Eteno gavimas ir jo degimas (filmuotas demonstracinis bandymas). Jungimosi reakcijos alkenuose. Eteno reakcija su bromo vandeniu ir reakcija su kalio permanganatu iliustruojamos filmuotu demonstraciniu bandymu. Alkenų oksidacija. Alkenų polimerizacija. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai. Rubrikoje „Tai įdomu“ pateikiama informacija apie eteno, kaip fitohormono, panaudojimą. Testas „Alkenų cheminės savybės“.
Zip
Rinkinio įvade pateikiama informacija apie etino panaudojimą ir filmuotas demonstracinis bandymas „sprogstantis ledas“. Rinkinyje modeliuojama etino molekulės erdvinė struktūra. Etino gavimas ir degimas (filmuotas demonstracinis bandymas). Jungimosi reakcijos alkinuose. Filmuotas demonstracinis bandymas „Etino reakcija su bromo vandeniu ir kalio permanganato tirpalu“. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai.
Zip
Rinkinio įvade pateikiamas filmuotas demonstracinis bandymas „sprogstantys burbulai“. Pasiruošimas tiriamajam darbui – reakcijos lygčių rašymas, darbui reikalingų medžiagų kiekių apskaičiavimas. Kūrybinė laboratorija Nr. 3 „Etino gavimas“. Pateikiamas darbo lapas. Kūrybinė laboratorija Nr. 4 „Etino savybių tyrimas“ (su grafikų braižymu, skaičiavimo uždaviniais). Pateikiamas darbo lapas. Testas „Alkinų cheminės savybės“.
Zip
Rinkinio įvade pateikiama informacija apie benzeno susidarymą gaiviuosiuose gėrimuose ir neigiamą benzeno poveikį žmogaus organizmui. Rinkinyje animacijos pagalba aiškinama benzeno molekulės sandara, nurodant, kad formaliai anglies atomai yra susijungę į žiedą trimis viengubaisiais ir trimis dvigubaisiais ryšiais, tačiau dėl dvigubųjų ryšių elektronų pasklidimo visoje molekulėje ryšiai tarp anglies atomų suvienodėja. Benzeno homologinė eilė. Animacijos pagalba aiškinama izomerija ir nomenklatūra. Pakaitų ir jungimosi reakcijos benzene: benzeno reakcija su bromo vandeniu (filmuotas demonstracinis bandymas), benzeno reakcija su chloru (animacija). Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai. Rubrikoje „Tai įdomu“ pateikiama informacija apie benzeno sukeliamus sveikatos sutrikimus.
Zip
Pasiruošimas tiriamajam darbui – reakcijos lygčių rašymas, uždavinių sprendimas. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Kūrybinė laboratorija Nr. 5 „Pakaitų reakcijos benzene. Benzeno reakcija su azoto rūgštimi“. (Su skaičiavimo uždaviniais pagal pakaitų reakcijas benzene ir jo homologuose). Pateikiamas kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Testas „Arenų sandara ir savybės“.
Zip
Alkoholių funkcinės grupės ir alkoholių molekulės sandara. Pirminiai, antriniai ir tretiniai alkoholiai. Animacijos pagalba aiškinama alkoholių nomenklatūra. Sočiųjų mono-, di- ir trihidroksilių alkoholių formulių ir pavadinimų sudarymas. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Vandenilinio ryšio susidarymas alkoholiuose (animacija). Rinkinyje yra „Žiniatinklis“ ir rubrika „Tai įdomu“.
Zip
Įvade formuluojamas motyvuojantis klausimas „Ar žinote alkotesterio veikimo principą?“ Cheminės alkoholių savybės - eliminavimo (atskėlimo), pakaitų ir oksidacijos-redukcijos reakcijos. Įvairių alkoholių (metanolio, etanolio, butanolio) reakcija su Na (filmuotas demonstracinis bandymas). Etanolio oksidacija (alkoholio testas) - filmuotas demonstracinis bandymas. Etanolio atpažinimo reakcija su NaOH ir spiritiniu jodo tirpalu (filmuotas demonstracinis bandymas). Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Testas „Alkoholių sandara, nomenklatūra, savybės“.
Zip
Įvade pateikiama informacija apie polihidroksilių alkoholių – etandiolio ir propantriolio panaudojimą. Polihidroksilių alkoholių molekulių modeliai. Nomenklatūra. Polihidroksilių alkoholių savybės. Polihidroksilių alkoholių reakcijos su metalais ir metalų hidroksidais: glicerolio reakcija su natriu ir vario hidroksidu (reakcijų lygtys ir filmuoti demonstraciniai bandymai). Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai.
Zip
Įvade motyvuojanti informacija „Žmonija kvepėjo nuo seno“. Rinkinyje pateikiami funkcinės grupės ir aldehidų molekulių modeliai. Nomenklatūra. Aldehidų gavimas - etanolio oksidacija iki etanalio (filmuotas demonstracinis bandymas). Aldehidų atpažinimo reakcijos su vario(II) hidroksidu ir sidabro(I) oksido amoniakiniu tirpalu (filmuoti demonstraciniai bandymai). Rinkinyje taip pat siūloma patiems pasigaminti veidrodį – pateikiamas darbo aprašymas. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai. Rubrikoje „Tai įdomu” aiškinama, kaip keičiasi aldehidų kvapas priklausomai nuo grandinės ilgio. Pateikiama įdomi informacija apie veidrodžius. Testas „Aldehidų sandara, nomenklatūra, savybės“.
Zip
Įvade - informacija apie organines karboksirūgštis – neatsiejamą mūsų kasdienio gyvenimo produktą. Rinkinyje - karboksilinės funkcinės grupės ir karboksirūgšties molekulės modeliai. Nomenklatūra. Vandenilinio ryšio (dimerų) susidarymas karboksirūgštyse (animacija). Karboksirūgščių savybės. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Kūrybinė laboratorija Nr. 6 „Monokarboninių rūgščių savybės“ (su skaičiavimo uždaviniais, reakcijos lygtimis). Kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai.
Zip
Įvadas „Kodėl ananasai kvepia ananasais, o bananai bananais?“ Rinkinyje pateikiami esterių molekulių modeliai, esterifikavimo reakcijų lygtys. Esterių nomenklatūra. Pratybos: įvairių esterių struktūrinių ir (arba) sutrumpintų struktūrinių formulių, junginių pavadinimų užrašymas, esterių susidarymo reakcijų lygtys, esterių hidrolizė. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Kūrybinė laboratorija Nr. 7 „Etano rūgšties ir etanolio reakcija“. Darbo planavimas ir virtualus atlikimas, skaičiavimo uždaviniai. Kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Testas „Karboksirūgščių savybės“. Rinkinyje yra „Žiniatinklis“ ir rubrika „Tai įdomu“.
Zip
Riebalų rūgščių molekulių modeliai. Savybės. Tirpumas vandenyje - stearino rūgšties tirpumo palyginimas su etano rūgšties tirpumu, stearino rūgšties tirpimas kituose tirpikliuose - etanolyje ir acetone (filmuotas demonstracinis bandymas). Nesočių rūgščių atpažinimas: reakcija su bromo vandeniu (filmuotas demonstracinis bandymas). Riebalų rūgščių savybės – hidrinimo reakcijos, reakcijos su šarmais ir alkoholiais, trigliceridų susidarymas. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Rinkinyje yra „Žiniatinklis“ ir rubrika „Tai įdomu“.
Zip
Rinkinio įvade pateikiama oksidacijos „laiptų“ animacija ir aiškinamasis tekstas. Kūrybinė laboratorija Nr. 8 „Angliavandenilių oksidacija ir redukcija“ (su reakcijos lygtimis). Kūrybinės laboratorijos darbo lapas.
Zip
Glicerolio ir riebalų rūgščių esterių (riebalų) molekulių modeliavimas Glicerolio ir riebalų rūgščių reakcijos. Riebalų cheminės savybės: prisijungimo reakcijos - riebalų hidrinimas, oksidavimo, polimerizacijos reakcijos, riebalų hidrolizė. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Rinkinyje yra „Žiniatinklis“ ir rubrika „Tai įdomu“.
Zip
Rinkinio įvade aiškinami biokuro gamybos principai ir jo panaudojimo privalumai. Rinkinyje modeliuojama nesočiųjų riebalų rūgščių metilo esterio gavimo reakcija. Biodyzelino naudojimo galimybės ir reikšmė sprendžiant ekologines problemas (grafinės schemos). Pratybos. Pateikiamas pratybų užduočių lapas. Kūrybinė laboratorija Nr. 9 „Biodyzelino gavimas laboratorijoje“. Kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Rubrikoje „Tai įdomu“ pateikiama aktuali informacija apie biokurą.
Zip
Riebalų rūgščių reakcijos su KOH ir NaOH modeliavimas. Reakcijos lygtys. Galimybė pasitikrinti. Kietieji ir skystieji muilai – sudėties skirtumai. Muilo gamyba vykdant šarminę riebalų hidrolizę (filmuotas demonstracinis bandymas). Kūrybinė laboratorija Nr. 10 „Netirpių riebalų rūgščių gavimas iš muilo“. Kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Rubrikoje „Tai įdomu“ pateikiama informacija apie juodąjį Ganos muilą. Testas „Riebalų rūgštys, riebalai, muilai“.
Zip
Įvade – informacija apie švarius skalbinius ir sklabiklių sukeliamas ekologines problemas. Skalbikliai – alkoholių ir neorganinių rūgščių esteriai. Skalbiklių gavimo reakcijos lygtys, skalbiklių panaudojimas. Pratybos. Pratybų užduočių lapas. Skalbikliai – paviršiaus aktyvios medžiagos. Skalbiklių ir muilų molekulių hidrofobinių ir hidrofilinių dalių (atitinkamai alkilo radikalo ir karboksilinės arba esterinės grupės) sąveika su tirpikliu (vandeniu) ir organinės kilmės teršalais (animacija). Skalbimo proceso esmė. Filmuotas demonstracinis bandymas „Muilų ir sintetinių skalbiklių savybių palyginimas“. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai.
Zip
Aminų funkcinės grupės ir aminų molekulių modeliavimas. Pirminiai, antriniai, tretiniai aminai. Metilo ir etilo grupes turinčių aminų pavadinimų (netaikant IUPAC reikalavimo vartoti padėties nuorodą N-) sudarymas, struktūrinių ir (arba) sutrumpintų struktūrinių formulių rašymas. Aminų gavimas ir cheminės savybės. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pratybų užduočių lapas. Kokybinė azoto nustatymo reakcija organiniuose junginiuose (filmuotas demonstracinis bandymas). Kūrybinė laboratorija Nr. 11 „Dimetilamino gavimas“. Kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Kūrybinė laboratorija Nr. 12 „Anilino savybių tyrimas“. Kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Testas „Aminų savybės“. Žiniatinklis.
Zip
Amino rūgščių funkcinių grupių ir molekulių modeliai. Animacijos pagalba aiškinama amino rūgščių nomenklatūra. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pratybų užduočių lapas. Amino rūgščių savybės: amino rūgščių sąveika su indikatoriais (filmuotas demonstracinis bandymas), amino rūgščių vario druskų gavimas (filmuotas demonstracinis bandymas). Kūrybinė laboratorija Nr 13 „Aminorūgščių cheminių savybių tyrimas“ . Virtualus bandymas, kurio metu patvirtinama ar paneigiama hipotezė, formuluojamos išvados, rašomos reakcijų lygtys. Kūrybinės laboratorijos darbo lapas.
Zip
Animacijos pagalba aiškinama amino rūgščių jonizacija, dipolinių jonų susidarymas, kondensacija, di ir poli peptidų susidarymas. Kas yra peptidinis ryšys. Kūrybinė laboratorija Nr. 14 ,,Di- ir tri- peptidų susidarimo ir jų hidrolizės reakcijų lygčių modeliavimas.“ Kūrybinės laboratorijos darbo lapas. Testas ,,Amino rūgštys ir jų savybės“. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai.
Zip
Baltymai, jų sudėtis. Baltymus sudarančių aminorūgščių ypatybės, biogeninių aminorūgščių struktūra ir įvairovė. Žiniatinklyje pateikiamos visų baltymus sudarančių aminorūgščių formulės ir pavadinimai. Baltymų molekulių sandara ir struktūros. Galimybė atpažinti peptidinį ryšį struktūrinėse baltymų formulėse. Pirminė ir antrinė baltymų struktūros, vandenilinis ryšys ir antrinė baltymų struktūra. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pratybų užduočių lapas. Filmuotas demonstracinis bandymas: ,,Įvairių veiksnių poveikio baltymams tyrimas“. Baltymų reakcijos organizme (animacija, schemos). Kokybinės baltymų reakcijos (filmuotas demonstracinis bandymas). Baltymų reikšmė gyviesiems organizmams. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pratybų užduočių lapas. Testas „Baltymai, jų sandara ir struktūros, baltymų reikšmė gyviesiems organizmams“.
Zip
Funkcinės grupės gliukozėje ir fruktozėje. Ciklinių monosacharidų formulių modeliavimas. Angliavandenių klasifikavimas (schemos, pavyzdžiai). Gliukozės susidarymo fotosintezės metu ir gliukozės oksidacijos kvėpavimo procese reakcijos lygtys, procesų schemos. Gliukozės fermentacijos reakcijos aiškinamos animacijos pagalba. Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pratybų užduočių lapas. Kūrybinė laboratorija Nr. 15 „Gliukozės ir fruktozės cheminių savybių tyrimas ir palyginimas“. Galimybė fiksuoti bandymų rezultatus, formuluoti išvadas, modeliuoti reakcijų lygtis. Kūrybinės laboratorijos darbo lapas.
Zip
Gliukozės polikondensacijos reakcijos, susidarant krakmolui ir celiuliozei, schema ir modeliavimas. Krakmolo ir celiuliozės molekulių modeliai. Galimybė sumodeliuoti struktūrų skirtumus. Krakmolo hidrolizės reakcija, jos schema ir modeliavimas. Krakmolo hidrolizė (filmuotas demonstracinis bandymas). Rūgštinė celiuliozės hidrolizė (filmuotas demonstracinis bandymas). Testas „Di ir poli sacharidai“.
Zip
Įvade pateikiama aktuali ir motyvuojanti saugoti gamtą informacija apie „Didįjį Ramiojo vandenyno šiukšlyną“. Rinkinyje aiškinami polimerinių medžiagų susidarymo principai - polimerizacijos, polikondensacijos, kopolimerizacijos reakcijos (animacija, schemos). Pratybos. Galimybė klysti, taisyti, pasitikrinti. Pratybų užduočių lapas. Putplasčio gavimas iš formaldehido ir karbamido (filmuotas demonstracinis bandymas). Plastiko gavimas iš fenolio ir formaldehido (filmuotas demonstraciniai bandymas). Testas „Polimerai“. Žiniatinklyje pateikiami svarbiausi temos terminai ir jų paaiškinimai. Rubrikoje „Tai įdomu“ pateikiama daugiau informacijos apie polimerus.
Zip
ES
UPC
Spora
Terra IT